Feb 22

VEROHELPOTUKSIA TARJOLLA – ILMAISTA RAHAA YRITYKSEN KEHITTÄMISEEN / TARPEISIIN

Henkilöstön osaamisen kehittämisestä annettu laki astui voimaan vuoden 2014 alusta. Pari kuukautta sitten ulkopuolisella konsulttiyrityksellä teetetyn tutkimuksen mukaan jopa 75 % pk-yrityksistä ei käytä veroetuja, joka on merkittävä (koulutuskorvaus). Tämä johtuu pääosin lain monimutkaisuudesta ja lukuisista henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa huomioon otettavista asioista.

Esimerkiksi 100 hengen yrityksellä verohelpotukset nousevat usein jo kymmeniin tuhansiin euroihin. Suunnitelma kannattaa laatia jo 15 yrityksen työntekijämäärällä ja korvaukset kasvavat lineaarisesti työntekijämäärän, keskipalkan ja toteutuneiden koulutusten pohjalta. Myös yhtiön sisäinen koulutus oikeuttaa korvaukseen.
HR-ammattilaiseltakin kesti syventyä lakiin ja sen soveltamiseen yli 2 viikkoa ja vaati puhelun sekä johtavalle verottajalle, TEM hallitusneuvokselle sekä VM hallitusneuvokselle, joten ei ole ihme, ettei pk-yritykset ole asiaan ehtineet paneutua. Kun asiaan on syvällisesti perehtynyt, lain mukaiset henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat on laadittavissa nopeasti noin 2 viikon sisään toimeksiannosta.

Otollisin aika koulutussuunnitelmien laatimiseen on alkuvuosi (02-04), koska suunnitelma ja veroedut astuvat voimaan vasta allekirjoittamisen jälkeen. Nyt kannattaa toimia nopeasti, koska jos haluat hyödyntää tämän vuoden edut on järkevää työstöaikaa jäljellä enää kohtuullisesti. TyövirePro Oy on laatinut henkilöstö- ja koulutus-suunnitelmia useille eri kokoisille (20 – 1500 työntekijää) useille eri toimialoille – niin kasvavat kuin supistuvat toimialat (mm. media-ala, autoala, varaosateollisuus, rakennusteollisuus sekä yleishyödylliset yhteisöt kuten Kirkon Ulkomaanapu). Kokemukset ovat olleet positiivisia.

TyövirePro Oy:n toimintatavan periaatteena on ”avaimet käteen” toimitus, joka edellyttää yhtiöltä mahdollisimman vähän käytettävää aikaa. Suunnitelma laaditaan haastattelemalla yrityksen johtoa, esimiehiä sekä tarvittaessa tehden henkilöstölle sähköisen osaamis- ja koulutustarvekartoitus. Minimissään se voidaan toteuttaa TJ:n haastattelulla ja siitä saatavilla perusteilla.

Hinnoittelun osalta periaatteena on, että projekti maksaa lähtökohtaisesti noin 20 % yrityksen vuoden lopussa saamista veroeduista eli projektin hyötyjen – osaamisen kehittämisen – lisäksi siis noin 80 % saatavista veroeduista jää yrityksen toiminnan kehittämiseen tai muuhun käyttöön.

Yhteystiedot suunnitelman laatimiseksi / lisätietoja aiheesta antaa: Toimitusjohtaja Olli Hartikainen, TyövirePro Oy: olli.hartikainen@tyovirepro.fi / 045 8989 435. Ensitapaaminen on ilmainen, eikä sido projektin käynnistämiseen.

Apr 09

Koulutusvapaan ABC

Työmarkkinajärjestöt sopivat koulutusvapaasta ts. osaamisen kehittämisen toimintamallista maaliskuussa 2013. Kokosimme keskeiset tiedot koulutusvapaasta, siihen liittyvästä verovähennyksestä ja koulutussuunnitelmasta.

 

Yleistä koulutusvapaasta sekä verovähennyksestä

Koulutusvapaalla ja siihen liittyvällä verovähennysoikeudella pyritään kannustamaan yrityksiä kouluttamaan ja kehittämään työntekijöitään. Verovähennyksen saaminen edellyttää koulutussuunnitelman laatimista.

Osaamisen kehittäminen käsitetään laissa hyvin laajasti. Osaamista voidaan kehittää koulutuksella, ohjauksella , laajentamalla työtehtäviä sekä muilla osaamisen kehittymisen tavoilla. Muihin tapoihin sisältyy esimerkiksi palauteprosessit, perehdytys, mentorointi, työnohjaus, coaching ja trainee-ohjelmat.

Verovähennyksen lisämäärä on yritykselle 50 % työntekijöiden keskimääräisestä päiväpalkasta sivukuluineen kerrottuna koulutuspäivien määrällä. Toisin sanoen verovähennyksen määrä yhtä työntekijää kohden on sama riippumatta työntekijälle maksettavasta palkasta. Verovähennyksen enimmäismäärä on 3 koulutuspäivää työntekijää kohden vuodessa.

Verovähennyskannusteen saa myös sellaisesta osaamisen kehittämisestä, jonka aikana työntekijän työpanos on ollut työnantajan käytettävissä. Sama verokannuste koskee myös koulutussuunnitelman mukaista toimintaa, jonka tavoitteena on ikääntyneiden ja työkyvyttömyysuhan alaisten työntekijöiden työkykyisyyden ylläpito sekä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuuden säilyttäminen.

Verolainsäädäntöä ollaan muuttamassa niin, että työntekijälle ei muodostu verotettavaa tuloa verovähennykseen oikeuttavasta ammattitaidon ylläpitämiseen tai kehittämiseen tähtäävästä koulutuksesta. Tällainen koulutus voi olla myös tutkintoon johtavaa koulutusta.

 

Mitä verovähennyksen saaminen edellyttää yritykseltä?

Verovähennyksen saaminen edellyttää koulutussuunnitelman laatimista. Suunnitelmassa pitää käydä läpi suunniteltujen koulutuspäivien aikataulutus ja niiden toteutumisen seuranta. Henkilöstö pitää jakaa ammatillisen osaamisen kehittämisen kannalta järkeviin ryhmiin (esim. henkilöstöryhmittäin tai pienempiin ryhmiin jaoteltuna). Koulutuksen pitää olla vähintään tunnin mittainen.

Koulutussuunnitelmassa on mainittava myös yleisten periaatteiden tasolla miten toimitaan seuraavissa erityistilanteissa:

- työkyvyttomyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyisyyden ylläpito
– työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuuden säilyttäminen

Koulutussuunnitelman laatimisvelvollisuus koskee yt-lain piirissä olevia yrityksiä. Yt-lain piiriin kuuluvat yritykset, joilla on säännöllisesti vähintään 20 työntekijää töissä. Yt-lain ulkopuolella olevat yritykset saavat halutessaan verovähennyksen osaamisen kehittämisestä laatimalla koulutussuunnitelman henkilöstölle. Jos koulutussuunnitelmaa ei ole tehty, työntekijällä on oikeus pyytää työnantajaa käymään keskustelu hänen ammatillisen osaamisen kehittämisestä.

Jos yhteisesti työnantaja ja työntekijöiden edustaja päätyvät siihen, että yrityksessä ei ole tarvetta osaamisen kehittämiselle, niin koulutusta ei tarvitse järjestää. Tällöin ei luonnollisestikaan ole oikeutta verovähennykseen.

 

Mikä on koulutusvapaan tämänhetkinen tilanne?

Laki on tullut voimaan 1.1.2014. Edelleen valtaosa
pk-yrityksistä ei ole hyödyntänyt lain mahdollistamia verohelpotuksia.
Tuoreimman ulkopuolisella konsulttiyhtiöllä (09/2015) teettämämme
tutkimuksen mukaan noin 75 % pk-yrityksistä on jättänyt
käyttämättä veroedut. Veroedut kuitenkin nousevat 100 hengen
yrityksellä jo useisiin kymmeniin tuhansiin euroihin.

Teemme teille verohepotukset mahdollistavan ja osaamista
kehittävän suunnitelman “avaimet käteen periaatteella” lähtökohtaisesti 1/5
hinnalla mitä saatte verottajalta takaisin – tämä on todellinen
mahdollisuus kehittää henkilöstönne osaamista ja työhyvinvointia
ilmaiseksi – ja saada lisäksi rahaa toiminnnan kehittämisen ilmaiseksi.

 

 

Lähteet:
Elinkeinoelämän keskusliitto. Muistio (Markus Äimälä). Päiväys 11.3.2013
STTK. Osaamisen kehittämisen toimintamalli. Päiväys 7.3.2013
Työ- ja elinkeinoministeriö. Laki osamisen kehittämisestä työelämässä. Päiväys 20.6.2012

Sep 10

Työvire-mittari

 

Hyvinvoiva työntekijä työskentelee tehokkaasti ja vaikuttaa siten positiivisesti yrityksen tulokseen. Työhyvinvointiin käytetään vuosittain paljon rahaa, mutta niiden kohdennus ja vaikutus työntekijän ja tiimin työhyvinvointiin jää usein epäselväksi.

 

Olemme kehittäneet HR-johdon ja työterveyshuollon ammattilaisten yhteistyönä yrityksen työntekijöiden hyvinvoinnin ja työkyvyn mittaamiseen Työvire-mittarin. Kysely toteutetaan sähköisesti ja vastaamiseen kuluu 5-10 minuuttia. Mittarin tulosten avulla voidaan huomioida paremmin yksittäisen työntekijän ja tiimin toiveet ja tarpeet sekä suunnitella kohdennettua tyhy-toimintaa (työhyvinvointia edistävää toimintaa).

 

Mittarin avulla yrityksen on mahdollista kohdentaa työhyvinvointiin käytettävät resurssit yksilötasolla sekä yritystasolla aiempaa paremmin tarpeiden mukaisesti. Yritys saa myös tärkeää tietoa tiimien ja osastojen työhyvinvoinnista ja suositukset tyhy-resurssien käyttöön.

 

Jokainen työntekijä saa myös vastaustensa perusteella henkilökohtaisen koosteen ja suosituksen, jossa vastauksia verrataan virallisiin liikunta- ja terveyssuosituksiin.

Mar 28

Uusia yhteistyökumppaneita!

Velis et Remis Oy

Työvire Pro:n uusi yhteistyökumppani on Velis & Remis Oy. Velis et Remis on uusi, vuonna 2012 perustettu osakeyhtiö, jonka tarkoituksena on tarjota palveluita henkilöstön osaamisen ja motivaation kehittämisessä.

Mar 28

Pienyrityksen HR-paketti!

Uutena tuotteenamme pienyrityksen HR-paketti!

Useilla pienyrityksillä on haasteita mm. rekrytoinnin, osaamisen kehittämisen, työhyvinvoinnin ja esimiestyön saralla mutta ei tarvittavaa HR-asiantuntemusta. Pienen yrityksen ei ole järkevää palkata omaa henkilöstöasiantuntijaa / päällikköä.

Pienyrityksen HR-paketissa yrityksesi henkilöstöfunktio kartoitetaan ja rakenteet laitetaan kuntoon. Lisäksi saat perustietopaketin henkilöstöhallinnosta ja tarvittavan määrän (esim. 2-3 päivää kuussa) henkilöstöpäällikkömme asiantuntevaa työpanosta. Laitetaan asiat yhdessä kuntoon.