«

»

Apr 09

Koulutusvapaan ABC

Työmarkkinajärjestöt sopivat koulutusvapaasta ts. osaamisen kehittämisen toimintamallista maaliskuussa 2013. Kokosimme keskeiset tiedot koulutusvapaasta, siihen liittyvästä verovähennyksestä ja koulutussuunnitelmasta.

 

Yleistä koulutusvapaasta sekä verovähennyksestä

Koulutusvapaalla ja siihen liittyvällä verovähennysoikeudella pyritään kannustamaan yrityksiä kouluttamaan ja kehittämään työntekijöitään. Verovähennyksen saaminen edellyttää koulutussuunnitelman laatimista.

Osaamisen kehittäminen käsitetään laissa hyvin laajasti. Osaamista voidaan kehittää koulutuksella, ohjauksella , laajentamalla työtehtäviä sekä muilla osaamisen kehittymisen tavoilla. Muihin tapoihin sisältyy esimerkiksi palauteprosessit, perehdytys, mentorointi, työnohjaus, coaching ja trainee-ohjelmat.

Verovähennyksen lisämäärä on yritykselle 50 % työntekijöiden keskimääräisestä päiväpalkasta sivukuluineen kerrottuna koulutuspäivien määrällä. Toisin sanoen verovähennyksen määrä yhtä työntekijää kohden on sama riippumatta työntekijälle maksettavasta palkasta. Verovähennyksen enimmäismäärä on 3 koulutuspäivää työntekijää kohden vuodessa.

Verovähennyskannusteen saa myös sellaisesta osaamisen kehittämisestä, jonka aikana työntekijän työpanos on ollut työnantajan käytettävissä. Sama verokannuste koskee myös koulutussuunnitelman mukaista toimintaa, jonka tavoitteena on ikääntyneiden ja työkyvyttömyysuhan alaisten työntekijöiden työkykyisyyden ylläpito sekä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuuden säilyttäminen.

Verolainsäädäntöä ollaan muuttamassa niin, että työntekijälle ei muodostu verotettavaa tuloa verovähennykseen oikeuttavasta ammattitaidon ylläpitämiseen tai kehittämiseen tähtäävästä koulutuksesta. Tällainen koulutus voi olla myös tutkintoon johtavaa koulutusta.

 

Mitä verovähennyksen saaminen edellyttää yritykseltä?

Verovähennyksen saaminen edellyttää koulutussuunnitelman laatimista. Suunnitelmassa pitää käydä läpi suunniteltujen koulutuspäivien aikataulutus ja niiden toteutumisen seuranta. Henkilöstö pitää jakaa ammatillisen osaamisen kehittämisen kannalta järkeviin ryhmiin (esim. henkilöstöryhmittäin tai pienempiin ryhmiin jaoteltuna). Koulutuksen pitää olla vähintään tunnin mittainen.

Koulutussuunnitelmassa on mainittava myös yleisten periaatteiden tasolla miten toimitaan seuraavissa erityistilanteissa:

- työkyvyttomyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyisyyden ylläpito
– työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuuden säilyttäminen

Koulutussuunnitelman laatimisvelvollisuus koskee yt-lain piirissä olevia yrityksiä. Yt-lain piiriin kuuluvat yritykset, joilla on säännöllisesti vähintään 20 työntekijää töissä. Yt-lain ulkopuolella olevat yritykset saavat halutessaan verovähennyksen osaamisen kehittämisestä laatimalla koulutussuunnitelman henkilöstölle. Jos koulutussuunnitelmaa ei ole tehty, työntekijällä on oikeus pyytää työnantajaa käymään keskustelu hänen ammatillisen osaamisen kehittämisestä.

Jos yhteisesti työnantaja ja työntekijöiden edustaja päätyvät siihen, että yrityksessä ei ole tarvetta osaamisen kehittämiselle, niin koulutusta ei tarvitse järjestää. Tällöin ei luonnollisestikaan ole oikeutta verovähennykseen.

 

Mikä on koulutusvapaan tämänhetkinen tilanne?

Laki on tullut voimaan 1.1.2014. Edelleen valtaosa
pk-yrityksistä ei ole hyödyntänyt lain mahdollistamia verohelpotuksia.
Tuoreimman ulkopuolisella konsulttiyhtiöllä (09/2015) teettämämme
tutkimuksen mukaan noin 75 % pk-yrityksistä on jättänyt
käyttämättä veroedut. Veroedut kuitenkin nousevat 100 hengen
yrityksellä jo useisiin kymmeniin tuhansiin euroihin.

Teemme teille verohepotukset mahdollistavan ja osaamista
kehittävän suunnitelman “avaimet käteen periaatteella” lähtökohtaisesti 1/5
hinnalla mitä saatte verottajalta takaisin – tämä on todellinen
mahdollisuus kehittää henkilöstönne osaamista ja työhyvinvointia
ilmaiseksi – ja saada lisäksi rahaa toiminnnan kehittämisen ilmaiseksi.

 

 

Lähteet:
Elinkeinoelämän keskusliitto. Muistio (Markus Äimälä). Päiväys 11.3.2013
STTK. Osaamisen kehittämisen toimintamalli. Päiväys 7.3.2013
Työ- ja elinkeinoministeriö. Laki osamisen kehittämisestä työelämässä. Päiväys 20.6.2012